چاپ عکس پرسنلی 4*3 با بهترین کیفیت .

27 قطعه.

عکس را با فرمت JPEG ارسال نمائید .

هیچ گونه تغییرات روی فایل ارسالی شما اعمال نخواهد شد وعینا چاپ می گردد .

در صورت نداشتن فایل عکس و یا در دسترس نبودن اسکنرمی توانید اصل عکس را به آدرس ما ارسال تا پس ازاسکن بدون هیچ گونه افزایش قیمت چاپ وارسال شود که دراین صورت درهنگام ثبت مشخصات درقسمت توضیحات به این مطلب اشاره نمائید.